cleansynto
usvo
professional_line_grey

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Od kiedy RODO obowiązuje?

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.      Administrator danych

Administratorem danych jest Ravenol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Chojnickiej 61.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: powiadomienia-rodo@ravenol.pl  lub zadzwoń pod numer telefonu (+48) 587750115.

2.      Kategorie danych osobowych

Ravenol Polska Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (w tym imię, nazwisko, PESEL), dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3.      Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

·        Obsługi i realizacji zamówień,

·        Zawarcia umowy,

·        Rozliczeń rachunkowych i podatkowych,

·        Rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

·        Marketingu, w tym wysyłania drogą elektroniczną ofert, informacji handlowych dotyczących  produktów oferowanych przez Ravenol
Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

·        Rekrutacji i zatrudnienia pracowników,

·        Udzielenia porad technicznych,

·        Szkoleń. 

4.      Usługa Newsletter

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez użytkownika adres mailowy informacji dotyczących oferowanych produktów i usług oraz ofert promocyjnych. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu rejestrowym dostępnym na stronie www.ravenol.plWyrażona zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wycofana w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę wejdź w podany w newsletterze link.

 

      

5.      Pliki Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.

a) Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

·        dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

·        statystycznych, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;

·        utrzymania po zalogowaniu sesji Użytkownika, dzięki której nie musi na każdej podstronie ponownie się logować;

      
b) Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:

      
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

·    Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do chwili zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

·     Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani poufnych informacji z urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej z której korzysta, jednakże ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

6.      Udostępnianie danych osobowych

·        Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

·        Firmie logistycznej, kurierskiej,

·        Hostingodawcom, usługodawcom IT,

·        Zewnętrznej obsłudze księgowej,

·        Kancelarii prawnej,

·        Drukarniom,

·        Ekspertom udzielającym porad technicznych.

7.      Okres przechowywania danych osobowych

·   Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10-ciu lat od daty zakończenia świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, rachunkowymi, realizacji roszczeń gwarancyjnych.

·        Dane zanonimizowane przetwarzane będą na potrzeby statystyki i analityki przez okres 26 miesięcy, po czym zostaną one usunięte.

8.      Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

·        prawo dostępu do danych osobowych,

·        prawo do sprostowania danych osobowych,

·        prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

·        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

·     prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Ravenol Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

·     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub prawa. 

9.      Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, dla:

·    zawarcia i wykonania umowy,  a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania  umowy,

·   rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonej reklamacji,

·     otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Ravenol Polska Sp. z o. o., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów.

·    przyjęcia na potrzeby rekrutacji i zatrudnienia pracowników, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości  rozpatrzenia podań i zawarcia umowy,

·      wystawienia certyfikatów ze szkolenia, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak certyfikatu ze szkolenia ASB.

W jakiej formie i jakim terminie Ravenol Polska udzieli informacji na temat praw osób, których dane dotyczą?

 

Ravenol Polska Sp. z o.o. udziela informacji na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie miesiąca od dania wpłynięcia wniosku. Ravenol Polska Sp. z o.o. udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Ravenol Polska Sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

RAVENOL® Professionals

Nie masz jeszcze konta?