Co to jest RODO?

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Od kiedy RODO obowiązuje?

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

RODO zawiera zamknięty katalog warunków, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem danych jest RAVENOL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy ul. Chojnickiej 61.
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: powiadomienia-rodo@ravenol.pl lub zadzwoń pod numer telefonu (+48) 58-775-01-15.

 1. Kategorie danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Ravenol Polska Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • Obsługi i realizacji zamówień,
 • Rozliczeń rachunkowych i podatkowych,
 • Rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • Marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Ravenol Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • Rekrutacji i zatrudnienia pracowników,
 • porady techniczne,
 • Szkoleń ASB.
 1. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 • Firmie logistycznej, kurierskiej,
 • Hostingodawcom,
 • Zewnętrznej obsłudze księgowej,
 • Kancelarii prawnej,
 • Ekspertom udzielającym porad technicznych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 • Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10-ciu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia), 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe), 6 miesięcy (informacje do obsługi szkoleń i rekrutacji).
 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Ravenol Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, dla:

 • zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy,
 • rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonej reklamacji,
 • przyjęcia na potrzeby rekrutacji i zatrudnienia pracowników, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia podań, zawarcia umowy,
 • wystawienia certyfikatów ze szkolenia, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak certyfikatu ze szkolenia ASB,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Ravenol Polska Sp. z o.o., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów.

W jakiej formie i jakim terminie Ravenol Polska udzieli informacji na temat praw osób, których dane dotyczą?

Ravenol Polska Sp. z o.o. udziela informacji na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Ravenol Polska sp. z o.o. udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Ravenol Polska Sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.