REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.
2. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.). 
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 września 2016 r. i kończy 25 września 2016 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do 25 września 2016 r do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 września 2016 r. na fanpage Ravenol Polska w serwisie Facebook.
4. Organizatorem konkursu jest firma Ravenol Polska Sp z o.o. z siedzibą ul. Chojnicka 61, 83-200 Starogard Gdański.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu [dalej: Uczestnik] może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowała jego treść, a także osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby w wieku powyżej 12, a poniżej 18 roku życia, za zgodą rodziców/opiekuna prawnego, nabywając określoną w niniejszym Regulaminie Nagrodę. 

Zasady konkursu

1. Umieszczenie zdjęcia pt. „Twój samochód z Ravenolem w ostatni dzień lata” w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Ravenol Polska w formacie jpg.

Wyłonienie zwycięzcy, nagroda

1. Nagrodę otrzymają 3 osoby wybrane przez jury wraz z administratorem fanpage Ravenol Polska.
2. Nagrodą w Konkursie jest czarna koszulka z logiem Ravenol.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury wraz z administratorem fanpage Ravenol Polska.
4. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania danych osobowych zgodnie z ust. 11, w celu przekazania Nagrody.
6. Osoba, która otrzymała informację o wyborze jej zgłoszenia konkursowego zgodnie z ust.5, powinna podać swoje dane obejmujące imię, nazwisko, adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres facebook@ravenol.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygranej. Podanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów Konkursu. Jeżeli osoba ta nie poda wszystkich wskazanych powyżej danych w w/w terminie albo też poda dane nieprawdziwe, zostanie ona zdyskwalifikowana z Konkursu.
7. Zwycięzca konkursu, który poda dane określone w niniejszym Regulaminie wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej.

Inne postanowienia

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ravenol.pl