Szkolenie techniczne z zakresu serwisu olejowego skrzyń automatycznych

Prezentacja dynamicznej wymiany oleju ATF za pomocą maszyny

W trosce o profesjonalną obsługę warsztatową firma Ravenol oferuje szkolenia z częścią praktyczną z zakresu dynamicznej wymiany oleju ATF. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanego trenera naszej firmy, z wykorzystaniem urządzenia do dynamicznej wymiany oleju. Produkt został opracowany i zaprojektowana przez polskich inżynierów w oparciu o praktyczne doświadczenie w zakresie dynamicznej wymiany oleju ATF oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku warsztatowego.

Szkolenie ma na celu rozwój Państwa wiedzy z zakresu wymiany oleju ATF (Automatic Transmission Fluid) w automatycznych skrzyniach biegów za pomocą urządzenia do dynamicznej wymiany RAVENOL, wraz z kompleksową obsługą podczas serwisu.

Ciągły rozwój w tak dynamicznej branży, jaką jest branża samochodowa, skłania do podnoszenia kwalifikacji, dlatego zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w szkoleniu.

Więcej informacji u dystrybutorów marki RAVENOL.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Kosztszkolenie bezpłatne dla osób, które kupiły urządzenie Ravenol, dla pozostałych osób płatne 450 zł netto od osoby, jednakże jeżeli Uczestnik szkolenia w czasie do 6 miesięcy od szkolenia zakupi urządzenie Ravenol, wówczas koszt szkolenia zostanie zwrócony.

Adresat szkolenia: mechanik

Liczba uczestników: minimum 10, maksimum 15 osób

Czas trwania szkolenia: 7h

Informacje o planowanych szkoleniach dostępne będą poprzez następujące kanały dystrybucji informacji:

Data szkoleniaMiejsce
08.09.2022Radom

Poniżej prezentujemy agendę szkolenia jednodniowego.

1. Wstęp

2. Zautomatyzowane stopniowe skrzynie biegów - zagadnienia ogólne

3. Dwusprzęgłowe skrzynie biegów - zagadnienia ogólne

4. Stopniowe automatyczne skrzynie biegów

4.1 Dźwignia zmiany biegów i blokada postojowa

4.2 Przekładnia hydrokinetyczna

4.3 Pompa oleju ATF

4.4 Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów ASB

4.5 Przekładnia planetarna

4.6 Sprzęgła i hamulce automatycznej skrzyni biegów

4.7 Olej przekładniowy ATF

4.8 Podstawowe czynności związane z wymianą oleju ATF

4.9 Statyczna i dynamiczna zmiana oleju ATF

4.10 Moduł elektrohydrauliczny

4.11 Kasowanie wartości adaptacyjnych

4.12 Diagnoza komputerowa

4.13 Regeneracja zaworów ASB

5. Prezentacja procesu dynamicznej wymiany przy pomocy urządzenia w warsztacie.

REGULAMIN SZKOLENIA Z DYNAMICZNEJ WYMIANY OLEJU ATF W ASB

 1. Organizatorem szkoleń z dynamicznej wymiany oleju ATF w ASB (zwanych dalej „Szkoleniami”) jest Ravenol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Chojnicka 61, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000307750 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz osób biorących udział w Szkoleniach (zwanych dalej „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Szkoleniach, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Szkolenia.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 4. Zakresem szkoleń jest objęty głównie temat dynamicznej wymiany oleju ATF w ASB, w tym omówienie serwisu olejowego skrzyń automatycznych w aspekcie techniczno-praktycznym.
 5. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz dokonanie przez Uczestnika zapisu na Szkolenie.  
 6. Zapisy na Szkolenia przyjmowane są za pośrednictwem:
 • formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.ravenol.pl; www.professionals.ravenol.pl
 • poczty elektronicznej na adres: szkolenie@ravenol.pl
 • bezpośrednio u Regionalnych Koordynatorów Sprzedaży
 1. Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem szkoleń dostępnym na stronach:
 1. Dokonanie zapisu na Szkolenie zgodnie z pkt 6 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w Regulaminie.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona i o przystąpieniu do Szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanego trenera Organizatora, z wykorzystaniem urządzenia do dynamicznej wymiany oleju ATF.
 4. Cena Szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawa/obiad, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 5. Cena Szkolenia wynosi 400 zł netto od osoby, do której należy doliczyć podatek VAT (23%). Szkolenie jest bezpłatne dla osób, które zakupiły urządzenie Ravenol do dynamicznej wymiany oleju ATF. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia zakupi wskazane urządzenie Ravenol w terminie do 6 miesięcy od przeprowadzonego Szkolenia opłata, którą wniósł za udział w Szkoleniu zostanie mu zwrócona.  
 6. Płatność za Szkolenie odbywa się na podstawie wystawionej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia faktury pro forma. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności i przesłania do Organizatora potwierdzenia jej uiszczenia, najpóźniej na 2 dni przed planowanym Szkoleniem.  Przedłożony do Organizatora dokument potwierdzający dokonanie płatności stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora.
 8. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub w przypadku niewzięcia udziału w Szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane Szkolenie, a wcześniej wpłacone przez Uczestnika kwoty nie podlegają zwrotowi.
 9. Każdy Uczestnik po zakończeniu Szkolenia proszony jest o wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej organizację, merytorykę oraz sposób przekazania wiedzy przez prowadzącego.
 10. W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych, nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia w podanym wcześniej terminie lub jeśli grupa będzie zbyt mała Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Szkolenia. Uczestnicy Szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od Organizatora.   
 12. Reklamacje dotyczące Szkoleń mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest poinformować Reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej, w terminie 30 dni o daty jej otrzymania.
 13. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych w ramach dokonywanych zapisów na Szkolenia jest Organizator.
 14. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ravenol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim swoich danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji szkoleń zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 16. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteś zainteresowany naszym szkoleniem, wypełnij poniższy formularz. Poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o szkoleniu organizowanym w Twoim województwie.

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie wysłane.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Ravenol Polska Sp. z o.o., ul. Chojnicka 61, 83-200 Starogard Gdański, w celach szkoleniowych. Zapewniamy, że dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, również przez inne podmioty, świadczące usługi w imieniu Ravenol Polska Sp. z o.o.(np. drukarnie, dostawcy przesyłek lub systemów informatycznych). Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji usługi znajdują się na www.ravenol.pl/rodo